Lärarutbildning

Förskollärarutbildning

Lek, utveckling och lärande har en central och framträdande plats i förskollärarutbildningen. Studenterna får en helhetssyn på barn samt verktyg för att skapa kreativa miljöer och metoder för lärandet. Studenterna är väl förberedda med kunskap och förmåga att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera samt utveckla förskoleverksamhet både för inne- och utemiljö. Arbetet med barn ska genomsyras av barns inflytande och demokratiska värderingar och präglar därför utbildningen.

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Utbildningen vänder sig till pedagogiskt yrkesverksamma med minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola. Studenterna förbereds för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. I utbildningen ingår även studier inom utbildningsvetenskap samt ämneskunskaper och ämnesdidaktik inom det förskolepedagogiska området. Utbildningen bygger på att studenterna tillämpar de teoretiska kunskaperna i praktisk erfarenhet och kunskap genom fortsatt arbete på förskola.

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Under utbildningen studerar du ingående elevers läs-, skriv- och matematikutveckling och lär dig metoder för att på olika sätt stödja eleverna i deras lärande. Genom olika metoder, medier och tekniker kan elevernas intresse för att läsa och skriva utmanas. Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutveckling.

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

I utbildningen vävs ämneskunskaper samman med kunskap om hur undervisning kan varieras för att möta elevernas behov och utveckla deras lärande. Teman som återkommer genom hela utbildningen är hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Utbildningen består till stor del av ämneskunskaper i svenska, engelska och matematik. Under en termin får du dessutom fördjupa dig i något av ämnena samhällsorienterade ämnen eller naturvetenskapliga ämnen och teknik.

Grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem

Att vara grundlärare i fritidshem är ett spännande uppdrag där elevernas behov och intresse står i fokus och lärandet ses som socialt, intresseinriktat och informellt. Grundlärare i fritidshem samarbetar med skolan genom att komplettera skoldagen så att alla elever, även de som inte deltar i fritidshemsverksamhet, får ta del av fritidspedagogik. Studier inom det fritidspedagogiska området innehåller ämnesområden som kommunikation, socialisation, värdegrundsarbete, sociala relationer, ledarskap, lärande och lek. Utbildningen genomsyras även av frågeställningar som behandlar hållbar utveckling.