Hälsa och vård

Folkhälsovetenskapligt program

Människors olika livsvillkor påverkar vår hälsa. Det kan handla om faktorer som etnicitet, genus och miljö, samt sociala och ekonomiska förhållanden. Folkhälsovetenskapligt program förbereder studenterna för att kunna arbeta med hälsoutveckling och hälsofrämjande åtgärder på regional, nationell och internationell nivå. Utbildningen ger möjlighet att arbeta med strategiska och operativa funktioner, till exempel som folkhälsostrateg eller hälsoutvecklare. De kan också jobba inom omsorgen för äldre eller barn och ungdom. Ökande livslängd, livsstilsrelaterad ohälsa och immigration bidrar till ett ökat behov av kompetens inom området. Och dessa studenter är redo att fylla det behovet. 

Sjuksköterskeprogrammet

Utbildningen ger studenterna både en yrkesexamen – sjuksköterskelegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen, samt en kandidatexamen i omvårdnad – sjuksköterskeexamen. De kan arbeta med olika former av specialiserad sjukhusvård, hemsjukvård, vård på vårdcentral, vård på äldreboende, intensivvård samt akutsjukvård inom akutmottagning och ambulanssjukvård.

Biomedicinprogrammet

Biomedicinprogrammet ger kunskap om att förstå hur genetik, miljö och livsstil påverkar vår hälsa. Med dessa kunskaper kan studenterna sedan bidra till att skapa nya verktyg och metoder för att förbättra hälsa, diagnostisera sjukdomar och utveckla nya effektiva läkemedel. Biomedicinprogrammet ger en bred utbildning, från kemi och medicinsk biokemi, till cell- och humanbiologi, anatomi, genetik, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, farmakologi, fysiologi, infektionsbiologi och sjukdomslära.